Mass Times

Weekdays Monday – Friday: 7:00 AM & 8:30 AM
Saturday: 8:00 AM & 5:00 PM (Vigil)

Weekend

  • Saturday Vigil: 5:00 PM
  • Sunday: 7:00 AM; 8:30 AM; 10:30 AM; 12:30 AM (Spanish) & 5:30 PM.

Holy Days of Obligation: Immaculate Conception

  • Spanish – Thursday, December 7 at 6:30 PM
  • English – Friday, December 8 at 7:00 AM; 8:30 AM & 6:00 PM

Christmas

  • Christmas Eve Sunday, December 24: 4:00PM; 7:00PM (Spanish); & 10:00PM
  • Christmas Day Monday, December 25: 8:30AM & 10:30AM.

Perpetual Adoration

Perpetual Help Devotions: Tuesday after the 8:30 a.m. Mass
Giờ Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: mỗi sáng thứ 3 sau Thánh Lễ 8:30 a.m.

Rosary: after the 8:30 a.m. daily mass
Giờ Lần Hạt: sau Thánh Lễ 8:30 a.m.

24 Hours Adoration Chapel: Come and spend time with Jesus

Sacrament of Reconciliation

Every Saturday at 8:30 AM & 4:00 PM
Bí Tích Hòa Giải: lúc 8:30 Sáng và 4:00 Chiều – bằng tiếng Việt mỗi đầu tháng

Bilingual Parish Penance Service: Friday, December 15 at 6:30PM
Giáo xứ có giải tội chúng vào thứ Sáu, ngày 15 tháng 12 vào lúc 6:30 Tối