MASS SCHEDULES

Monday – Friday: 7:00 AM & 8:30 AM
Saturday: 8:00 AM & 5:00 PM-Vigil
Sunday: 7:00 AM, 8:30 AM, 10:30 AM, & 5:30 PM.
Spanish: 12:30 PM

RECONCILIATION
Saturday: 8:30 AM & 4:00 – 4:50 PM

Giải Tội mỗi thứ 7 đầu Tháng – Tiếng Việt
sau Thánh Lễ 8:30 Sáng và từ 4:00-4:50 Chiều

PERPETUAL ADORATION

Perpetual Help Devotions: Tuesday after the 8:30 a.m. Mass
Giờ Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: mỗi thứ 3 sau Thánh Lễ 8:30 a.m.

Rosary: after the 8:30 a.m. daily mass
Giờ Lần Hạt: sau Thánh Lễ 8:30 a.m.

24 Hours Adoration Chapel